امتحان کانکور امروز درولایت هرات آغاز شد، که تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت

امتحان کانکور امروز درولایت هرات آغاز شد که تا دوروز دیگر ادامه خواهد داشت. این درحالیست که بیشتر از یکصدتن از دانش آموزان تاهنوز کارت ورودی امتحان را دریافت نکرده وبه حالت بی سرنوشتی بسر میبرند. درهمین حال مسئولین پوهنتون  هرات میگویند : درسال روان بیشتر از سیزده هزار تن دختر وپسردرامتحان کانکور این ولایت اشتراک نموده اند، که بیشتر از 4 هزارتن شان جذب این پوهنتون میشوند. مسئولین برگزاری امتحان کانکور اما میگویند، که آنها درتلاش اند تا مشکلات دانش آموزانی را که تاهنوز کارت دریافت نکرده اند را حل نمایند.

پس از ماه ها انتظار امروز امتحان کانکور درولایت هرات آغاز گردید، که به گفته مسئولین پوهنتون هرات این امتحان به مدت سه روز درین ولایت ادامه خواهد داشت.

احمد  جاوید رسولی رئیس امتحا نات کانکور وزارت تحصیلات عالی میگوید، که درسال روان بیشتر از سیزده هزارتن دراین امتحان اشتراک نموده اند، که بیشتر از هفت هزار تن آن خانم ها هستند.

بااین حال عبدالله فائض رئیس پوهنتون هرات میگویند، که درسال روان پذیرش پوهنتون هرات نسبت به سال قبل دوبرابر شده وبیشتر از 4 هزار دانشجو جذب پوهنتون هرات میشوند.

اینجا بیشتر از صدتن از دانش آموزانی هستند، که تا هنوز کارت ورودی امتحان کانکور را دریافت ننموده ومسئولین این روند را به سهل انگاری وکم کاری متهم میگنند.

از سوی هم احمد  جاوید رسولی رئیس امتحا نات کانکور وزارت تحصیلات عالی، انتقادات دانش آموزان را پذیرفته وعلت اصلی را تراکم کاری میداند.

اوعلاوه میکند که همکاران شان درتلاش اند این چالش را بزودی حل نمایند.

درحال حاضر 74 دیپارتمنت دردانشگا ه هرات وجود دارد که چهار هزار ودوصد و25 دانشجودران مصروف فراگیری دانش هستند .

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top