بازداشت سرپرست گمرک بندر تورغندی به اتهام فساد اداری

سرپرست مدیریت گمرک بندر تورغندی ولایت هرات همراه با یک کمیشن‌کار به اتهام فساد اداری از سوی کارمندان اداره امنیت ملی بازداشت شده اند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به خبرگزاری کهندژ گفت روز گذشته سرپرست مدیریت گمرک بندر تورغندی به اتهام اخذ رشوه همراه با یک کمیشن‌کار بازداشت شده اند.

او گفت کارمندان ریاست امنیت ملی، این دو تن را هنگام گرفتن رشوه باالفعل بازداشت کرده اند.

فرهاد افزود دوسیه‌های این افراد ترتیب و به‌خاطر طی مراحل به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

بار ها از وجود فساد گسترده در گمرکات کشور سخن گفته شده است اما تا اکنون کمتر افرادِ در سطوح بالا به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند.

*

*

Top