بازداشت فردِ به اتهام فروش مشروبات الکُلی در هرات

پولیس ولسوالی اوبه هرات یک‌تن را به اتهام فروش مشروبات الکُلی و مواد مخدر بازداشت کرده است.

سیداحمد محمدی سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات می‌گوید یک‌تن از باشندگان ولسوالی اوبه این ولایت روز گذشته همراه با 89 لیتر مشروبات الکُلی بازداشت شده است.

او گفت از نزد این فرد دو کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس و هم‌چنان سه حلقه بم‌دستی و 35 فیر مرمی مختلف‌النوع به‌دست آمده است.

محمدی افزود فرد بازداشت شده به‌خاطر تحقیقات بیشتر زیر نظارت پولیس قرار دارد.

*

*

Top