بازداشت چهار کارمندان زندان هرات به‌اتهام هم‌کاری در قاچاق مواد مخدر به داخل زندان

مسوولان زندان هرات از جمع‌آوری بیشتر از سی‌صد کیلوگرام مواد مخدر و بازداشت چهار تن از منسوبین این زندان به‌اتهام هم‌کاری در قاچاق مواد مخدر به داخل محبس در سه ماه گذشته خبر می‌دهند.

حمیدالله صدیقی مدیر عمومی زندان هرات در یک صحبت با خبرنگاران گفت در سه ماه گذشته چهار تن از منسوبین این زندان به اتهام هم‌کاری در قاچاق مواد مخدر به داخل زندان هرات بازداشت شده اند.

اوگفت هم‌چنان در این سه ماه، سی‌صد و شصت یک کیلوگرام موادمخدر نیز کشف و به‌دست آمده است.

اقای صدیقی تاکید نمود که دوسیه‌های افراد بازداشت شده ترتیب و به‌ ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

هم‌چنان مدیر زندان هرات تاکید نمود که در این سه ماه، سی‌صد سیت مبایل نیز جمع‌آوری شده است.

در زندان مرکزی هرات سه هزار و هشتاد و شش‌تن از جمله یک‌صدو چهل و پنج‌تن زنان، نگهداری می‌شوند.

*

*

Top