نگاهی بر نقش بی طرفی دولت ترکمنستان

سازمان ملل متحد: همکاری جهت صلح و امنیت، توسعه ی پایدار و ارزشهای عموم انسانی بی طرفی کشور ترکمنستان را به اثبات میرساند.

ترکمنستان از جمله کشورهای آسیای میانه به شمار میرود که از جنوب با افغانستان و ایران، همسایه‌است.قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور کشور ترکمنستان

ترکمنستان توانسته است به رغم همه تحولات سیاسی و امنیتی کشورهای پیرامون و نیز شکل گیری و تداوم جنگ نظیر جنگ افغانستان انها را رعایت و از ورود به اتحادیه های مختلف نظامی و سیاسی خودداری کند.

تامین رابطه فعال سیاسی میان ترکمنستان و افغانستان به دو دهه اخیر بر می گردد و ترکمنستان تنها همسایه افغانستان است که در مسایل داخلی کشورما در مقایسه با دیگر همسایه ها نقش بی طرفانه ی داشته است.

سیاست بی طرفی ترکمنستان باعث شد که این کشور در دوره های مختلف با حکومت افغانستان “روابط  خوب و حسنه” داشته باشد.

ازآنجایکه این کشور شرایط و استانداردهای بیطرفی را رعایت کرده است، سازمان ملل در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی، بی طرفی دائم این کشور را تصویب کرد، که این موضوع می تواند تضمینی بر تمامیت ارضی ترکمنستان در برابر تهدید خارجی باشد.

ترکمنستان مطابق با شرایط بی طرفانه خود از توسعه های اقتصادی در افغانستان به دلیل داشتن رابطه دوستانه چندین ساله فرهنگی با مردم این کشور حمایت کرده است .

این کشور دارای منابع بزرگ گاز است، که آن را به کشورهای مختلف از جمله افغانستان صادر می‌کند.

طوریکه دیده میشود: ترکمنستان به رهبری آقای “قربانقلی بردی محمد اف” رئیس جمهور آن کشور در کلیه فرآیندهای سیستم مجامع جهان امروز به صورت فعال مشارکت میکند، و تلاش مینماید تا روابط اش با مجامع جهانی بخصوص افغانستان در جهت برقراری صلح و ثبات ونیز توسعه ی پایدار تعاملات سازنده ونتیجه بخش را به مورد اجرا بگذارد.

گذشته نشان داده است که وضع بی طرفی از مهمترین ارکان سیاست خارجی دولت ترکمنستان بوده و دولت این کشور رویکرد و روش های تغیر ناپذیر حقوق بین المللی و دیپلماسی وهمچنین تجربه نتیجه بخش مذاکرات صلح آمیز و آشتی دهنده را با ارائه ابتکارات متعدد جهت توسعه وگسترش روابط وهمکاری های همه جانبه بین المللی وعملی سازی آنها به عنوان مبنی و سرلوحه فعالیت ونقش خود با تعین اقدامات هماهنگ و سازگار به مورد اجرا گذاشته است.

براساس مطالعات، ترکمنستان به عنوان کشورمستقل و بی طرف کلیه تعهدات بین المللی خودرا به نحوه احسن اجرا کرده و درعرصه بین المللی مورد احترام و اعتماد بالای برخوردار است.

آن کشور با توجه به موقیعت مناسب ژیو سیاسی وژیو جغرافیای و نیز با توجه به داشتن ذخایر سرشار طبیعی، این مزایا و فرصت های خودرا در راستای توسعه منطقه و جهان به کار گرفته است و هرازگاهی درعرصه مجامع جهانی نیز جهت توسعه و گسترش روابط سیاسی – دیپلماتیک، تعاملات اقتصادی و تجاری، مناسبت علمی و فرهنگی اقدامات گسترده ی را به مورد اجرا می گذارد.

عمل کرد دولت ترکمنستان نه فقط در سطح کشورهای همسایه بخصوص افغانستان، بلکه در سطح دنیا نیز جهت پیشبرد راه نمودهای دوستی وهمکاری های متقابل مفید و حل وفصل مسائل منطقه ای و ژیو سیاسی نقش بارزی داشته است.

سیاست “درهای باز” کشور ترکمنستان که براساس اصول بی طرفی صلح دوستی، روابط حسن همجواری و تعاملات سود متقابل استوار می باشد، که برای کلیه علاقه مندان اش جهت داشتن روابط وهمکاری های برابر و متقابل مساعدت ساخته است.

با توجه به اقدامات گسترده ی که درحاشیه سیاست بی طرفی آن کشور به مورد اجرا گذاشته می شود، امکاناتی را فراهم کرده است، تا روابط وهمکاری های سیاسی، اقتصادی و انسانی با کشورهای همجوار بخصوص افغانستان وسایر کشورها را بیش ازپیش توسعه وگسترش دهد.

درطول سال های آخیر حجم روابط بین المللی ترکمنستان افزایش یافته است و درآن بخشهای جدید و آینده دار اضافه شده اند.

ازآنجایکه خط مشی سیاست خارجی دولت ترکمنستان با توجه به عملی سازی تدریجی توسط رئیس جمهورآن کشور “قربانقلی بردی محمد اف” به مورد اجرا گذاشته میشود، مبانی دیدگاه های اولویت دار روابط بین المللی آن چند مورد زیر را تشکیل میدهد که به عبارت دیگر:

  • صیانت از صلح وامنیت عمومی وتقویت وتحکیم آنها
  • افزایش تقلا برای تامین امنیت انرژی همکاری در عرصه حمل ونقل
  • مسائل انسان دوستی و حقوق بشر
  • حفاظت از اکولوژی و محیط زیست

کلیه این ابتکارات در راستای گسترش تعاملات ومراودات علاقه ی طرف ها به خاطر توسعه پایدار ومناسبات نتیجه بخش منطقه ی و بین المللی شکل گرفته و اجرا میشوند.

مسائل تامین صلح وثبات درمبانی سیاست خارجی دولت ترکمنستان از جایگاه مهم و راه بردی برخوردارهست.

قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهوری ترکمنستان در زمینه ی تامین امنیت وثبات، ازرویکردها برای تحقق موفقیت آمیز آنها پیروی کرده ودراین مسله را به عنوان اساس و مبنی قرار داده است.

لذا ترکمنستان خواستار طرح وتصویب قطعنامه سازمان ملل درزمینه حل وفصل کلیه مسائل واختلاف نظرهای بین المللی، صرفآ به وسیله وابزراهای سیاسی و دیپلماتیک میباشد.

این روزها ترکمنستان یکی ازمهمترین کشورهای جهان با انرژی میباشد و دربالای فهرست کشورهای صادرکننده ی گاز طبیعی کا تعادل انرژی جهانی را تعین میکند، قرار دارد.

به همین دلیل رئیس جمهور آن کشور در زمینه ی تامین امنیت انرژی و تعاملات سودمند ومتقابل مفید درعرصه انرژی و تحقق همکاری های مطمئن در عرصه انرژی به عنوان یک ضرورت برخورد میکند.

این موارد برای دولت آن کشور به عنوان عوامل و شرایط تعین کننده مفاد همکاری های بین المللی درجهت رفاه و آبادانی عمومی، توسعه وپیشرفتی محسوب میشود.

عمل کرد رئیس جمهوری آن کشور “قربانقلی بردی محمد اف” درزمینه ی تامین امنیت حمل ونقل و ترانزیت کالا با استفاده و به کارگیری از فناوری نوین، با کشورهای منطقه ازاهمیت ویژه برخوردار هست.

طوریکه دولت ترکمنستان ادعا میکند، تلاش دارد تا درآینده دسترسی به راه ها وگذرگاه های بزرگ زمینی، ریلی، هوایی و دریایی منطقه ی وبین المللی به سیستم کارآمد حمل ونقل وترانزیت و بهره برداری نتیجه بخش از آنها را توسعه بخشد.

از آنجایکه ترکمنستان در واقع درتقاطع راه های حمل ونقل ترانزیتی وبازرگانی آسیای مرکزی قرار دارد و از جمله مهمترین مجریان طرح های کلان منطقه ی وبین المللی در زمینه حمل ونقل و ترانزیت میان کشورهای منطقه می باشد، کلیه طرح های را که ارائه می دهد واجرا می کند، در راستای توسعه و گسترش تعاملات اقتصادی وتجاری میان کشورهای آسیای مرکزی ومنطقه می باشد و عشق آباد در صدد آن است که سطح کیفیت مراودات اقتصادی وتجاری میان کشورهای منطقه ارتقا یابد.

ترکمنستان با پایبند به کلیه مقررات و موازین درعرصه های انسانی است و تضمینات قانونی، سیاسی، اقتصادی وغیره را در قطعنامه عمومی حقوق بشر و تامین حقوق دمکراسی و آزادی فردی را فراهم می کند.

ترکمنستان دراین زمینه با سازمان های معتبر جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، سازمان امنیت وهمکاری اروپا وسایر نهادهای مربوطه از نزدیک همکاری می کند.

دولت ترکمنستان درزمینه حفاظت از حقوق پناهنده گان وافراد بدون تابیعت و جهت حل وفصل این مسائل مهم انسان دوستی، در حاشیه سازمان ملل متحد و همکاری های نزدیک و نتیجه بخش را اجرا میکند.

درحال حاضر در ترکمنستان سیستم تاثیر گذار در زمینه حفاظت از میراث مادی و غیرمادی فرهنگی از سوی دولت را ایجاد کرده است.

بخش عمده از آنها ازاهمیت جهانی برخوردار بوده و شرایط مهم در زمینه توسعه روابط بین المللی فراهم می کند.

بی طرفی دائم ترکمنستان یکی از مهمترین شرایط برقراری و حفظ صلح وثبات ونیز عامل مهم حفاظت، از منافع ملی و ژیوسیاسی و نیز روابط توسعه یافته میان کشورهای منطقه می باشد.

درکل ترکمنستان بی طرف، از نتیجه بخشی رویکرد فراینده های عموم جهانی و نیز حسن تفاهم میان کشورها و ملتها ونیز از تقویت اعتماد وبرابری منافع وحفاظت از آنها حمایت میکند.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top