اقتصادی

هشداردهاقین ولایت هرات برای کشت مجدد مواد مخدر

شماری ازدهاقین و فروشنده گان غله جات درولایت هرات  هشدار میدهند ، درصورتی که محصولات زراعتی شان همچنان دربازارهای افغانستان با قیمت ناچیز به فروش برسد  ازکشت محصولات زراعتی دست کشیده و به کشت مواد مخدرروی خواهند آورد. به گفته این دهاقین و فروشنده گان محصولات زراعتی درهرات، مصارفی را که همه ساله برای کشت

Top