پشتون‌زرغون به ولسوالی انکشاف یافته تبدیل خواهد شد

قرار است به ارزش 18 میلیون دالر آمریکایی، پنج برنامه‌ای زیربنایی در ولسوالی پشتون‌زرغون ولایت هرات راه‌اندازی گردد.

این کمک‌ها قرار است در بخش صحت، زراعت، معارف و دیگر پروژه‌های انکشافی به مصرف برسد.

محمد آصف رحیمی والی هرات که به خاطر گشایش برنامه میثاق شهروندی به ولسوالی پشتون‌زرغون این ولایت رفته بود می‌گوید با تطبیق این برنامه‌ها، پشتون‌زرغون به یکی از ولسوالی‌های انکشاف یافته تبدیل خواهد شد.

قرار است 18 میلیون دالر آمریکایی از طریق برنامه‌ای میثاق شهروندی به برنامه‌های مختلف انکشافی به مصرف برسد و تنها در سال جاری که چیز به تمام شدن آن نمانده است، چهار میلیون دالر آمریکایی قرار است به مصرف برسد.

والی هرات اجرای این پروژه‌ها را در بهبود وضعیت زنده‌گی مردم اثر گزار می‌داند وتاکید دارد که درپنج سال آینده وضعیت اقتصادی وزنده‌گی مردم در ولسوالی پشتون زرغون دگرگون خواهد شد.

آقای رحیمی ازمخالفان‌مسلح دولت خواست تا مانع اجرای پروژه‌های انکشافی نشوند و از باشندگان این ولسوالی نیز خواست تا با دولت خود همکاری نموده و از هر گونه حرکت خرابکارانه نیز جلوگیری کنند.

پشتون‌زرغون از جمله ولسوالی های نسبتاً امن هرات است.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top